Érpatak
Érpataki Modell

Rend a lelke mindennek.
A biztonságos és élhető település kialakításának elvrendszere és módszertana.

Ismerje meg az
Érpataki Modellt!


Eredményeinkre nemcsak országos szinten, de külföldön is felfigyeltek már.


Érpataki Modell hivatalos honlap

Sajtóhírek az
Érpataki ModellrőlKöltözzön
Érpatakra!
Isten, lélek és szív


Léleképítő videó válogatás

Versek

 Alföldi Géza:
 Csak a gyökér kitartson


 Komjáthy Jenő: Magyar

 Szalézi Szent Ferenc:
 A te kereszted


 Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

 Petőfi Sándor: A nemzethez

 Wass Albert: Üzenet haza

 Komjáthy Jenő: Magyar vagyok

Térkép

Látogatottság számláló Látogatottság
számláló

Nyitólap nyomtatás

HVB határozat kifogás elbírálása tárgyában
2014-10-06

Helyi Választási Bizottság

50/2014. (X.06.) HVB számú

h a t á r o z a t a

kifogás elbírálása tárgyában

 

 

Az Érpataki Helyi Választási Bizottság a 2014. október 3. napján érkezett S. A. kifogása tárgyában meghozta a következő határozatot:

Az Érpataki Helyi Választási Bizottság a kifogást 

elutasítja.
 
E határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottságnak (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben az Érpataki Helyi Választási Bizottságnál (4245 Érpatak, Béke utca 28.).
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
 
INDOKOLÁS
 
S. A. 2014. október 3. napján érkezett kifogást terjesztett elő a Helyi Választási Bizottsághoz Orosz Mihály Zoltán polgármester ellen.
S. A. kifogásában előadta, hogy a jelenleg hivatalban lévő polgármester Érpatakon a település központjában a Béke téren a közút felett kifüggesztett és két villanyoszlop között kifeszített egyértelműen választási kampánycélokat szolgáló választási hirdetést, úgynevezett választási molinót, amellyel kapcsolatban kéri a választási bizottságot, hogy állapítsa meg azt, hogy Orosz Mihály Zoltán polgármester és polgármesterjelölt megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés a), c) és e) pontban foglaltakat, valamint tiltsa el Orosz Mihály Zoltán polgármesterjelöltet a választási hirdetés azonnali eltávolítására, illetve a további jogsértéstől, és alkalmazzon szankciót a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja szerint.
S. A. kifogásában rögzítette, hogy „a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3) bekezdése, valamint a reklámtáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés értelmében jogellenes a közút felett reklámcélú berendezés, így választási hirdetés elhelyezése. … azzal, hogy Orosz Mihály Zoltán a tegnapi napon ezen választási hirdetést kifüggesztette, megsértette a Ve. előbb hivatkozott rendelkezéseit.”
Beadványához mellékelten csatolta a választási molinóról készített felvételeket.
A Ve. 208. § kimondja, hogy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással lehet benyújtani. 
A Ve. 212. § (1)-(2) bekezdése alapján a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.  
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 214. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított harmadik napon dönt. 
A Ve. 144. § (1) bekezdés szerint plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.  
A Ve. 144. § (2) bekezdése alapján kampányidőszakban a jelölő szervezeteknek és a jelölteknek nem kell engedélyt kérni, illetve bejelenteni, ha választási plakátot szeretnének készíteni.
A Ve. 144. § (3) bekezdése szerint plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.
A Ve. 144. (6) bekezdése rögzíti, hogy a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
Fentiek értelmében a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának a rendelkezései az irányadók. 
A Kúria kimondta, hogy „a választási szervek az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályok, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályok nem alkalmazhatók, mivel a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendedszert alkot.” A Kúria több döntésében is kifejtett álláspontja szerint a Ve. 144. § (3) bekezdése szerinti főszabályhoz képest a (6) bekezdés az önálló hirdető-berendezés és óriásplakát elhelyezéséhez kapcsolódó közterület-használatra vonatkozó szabályok alkalmazásáról rendelkezik. 
A közúti közlekedésről szóló 1988- évi I. törvény (továbbiaban: Kkt.) 12. § (3b) bekezdése a reklám célú berendezések esetében tiltja a villanyoszlopon való elhelyezést, de a Kkt. a reklám célú berendezés fogalmát nem határozza meg, így nem vonja szabályozási körébe a Ve. 144. §-a szerinti választási plakátot. 
A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a e fogalmi kört pontosan rögzíti, abba beleérti a választási plakátot is, azonban e rendelkezés alkalmazását a Ve. 144. § (4)-(7) bekezdései nem teszik lehetővé, így korlátozás nélküli elhelyezés fő szabályát sem ronthatja le. Mindezek alapján a Kúria álláspontja szerint a plakátok villanyoszlopon való elhelyezése nem sérti sem a Ve. 144. §-át, sem a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) ponjtát.
A kérelmező a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának megsértését is állította. Ez azonban nem  megállapítható, mivel a plakátok villanyoszlopon való elhelyezése nem sérti a Ve. 144. §-ában foglaltakat.
Érpatak Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem alkotott közterület-használatra vonatkozó önkormányzati rendeletet, amely esetlegesen korlátozhatná a plakát kihelyezését.
 
A Ve. 218. § (1) bekezdés alapján a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
Jogsértés hiányában az attól való eltiltásra nem kerülhet sor, a kifogás alaptalan, így a helyi választási bizottság a fentiekben előadottak alapján a rendelkezős részben foglaltak szerint döntött.
A választási bizottság a határozatában a választási eljárásról szóló a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 144. §-án, 214.§ (1) bekezdés, 220. §-án , 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)-(4) bekezdésein, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul. 
 
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
 
Érpatak, 2014. október 6.
 
Feczkó Mihályné
  HVB elnök 
 
harcosiskola
Bohos ostor
Keresés a helyi hírek között


2018. április 20.
Kedves Konrád, Tivadar!
Boldog névnapot kívánunk.
Időjárás - hőtérkép

időjárás

Hőtérkép
forrás: idokep.hu

Közhasznű oldalak

Nagykállói Kistérség

Magyarország.hu

Regionális Államigazg. Hivatal

Belügyminisztérium

Egyéb közlemények


Tájékoztatás a 2011 évi adóról

Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása


Európai Mezőgazgdasági Vidékfejlesztési Alap.
A vidéki területekbe beruházó Európa

Érpatakot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja