Érpatak
Érpataki Modell

Rend a lelke mindennek.
A biztonságos és élhető település kialakításának elvrendszere és módszertana.

Ismerje meg az
Érpataki Modellt!


Eredményeinkre nemcsak országos szinten, de külföldön is felfigyeltek már.


Érpataki Modell hivatalos honlap

Sajtóhírek az
Érpataki ModellrőlKöltözzön
Érpatakra!
Isten, lélek és szív


Léleképítő videó válogatás

Versek

 Alföldi Géza:
 Csak a gyökér kitartson


 Komjáthy Jenő: Magyar

 Szalézi Szent Ferenc:
 A te kereszted


 Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

 Petőfi Sándor: A nemzethez

 Wass Albert: Üzenet haza

 Komjáthy Jenő: Magyar vagyok

Térkép

Látogatottság számláló Látogatottság
számláló

Nyitólap | A mi Hazánk nyomtatás

Dicsőség a hősöknek

Orosz Mihály Zolátn ünnepi beszéde

Tisztelt Emlékezni összegyűlt közösség, kedves barátaim, tisztelt bajtársak!

1944 év végére a támadó szovjet vöröshadsereg egy kb. 30-40 km sugarú három öves ostromgyűrűt hozott létre Budapest körül, mely Karácsonykor bezárult, mely kb 800 ezernyi polgári lakost és 80 ezer főnyi német és magyar katonát foglalt magában.

Budapest csaknem két hónapig (az ostromgyűrű bezárása előtti kemény előcsatározásokat is beszámítva, három és fél hónapig) tartó ostromát - a harcok hevességét és elszántságát tekintve - már a kortársak is a sztálingrádi ütközethez hasonlították, azzal állították párhuzamba. Lényeges különbség volt azonban, hogy míg Sztálingrád városának lakóit evakuálták, addig Budapest polgári lakossága részt vett a védelmi harcukban.

A támadó szovjet haderő óriási (jó hatszoros) túlerőben volt, ezért Sztálin eredeti terve az volt, hogy a bolsevik hatalomátvétel évfordulójára november 7-ére menetből elfoglalja a magyar fővárost. Ezt a tervet megakadályozta (a szovjet katonai és politikai vezetést is meglepő) erőteljes és a végsőkig kitartó heroikus német és magyar ellenállás.

1945. február 11-ére viszont a védők élelmiszer- és hadianyagkészletei elfogytak. Ekkor Karl von Pfeffer-Wildenbruch tábornok vezetésével az erkölcsi és fizikai megsemmisülést is maga után vonó leggyávább megoldás: vagyis a megadás helyett, a legkockázatosabb és a legnemesebb megoldást vagyis a kitörést választották: a legesélytelenebb, de az esküjéhez hű katona számára viszont már csak az egyedül nyitva maradó végső megoldási lehetőség mellett döntöttek: a pokoli ostromgyűrűből a legvédtelenebb módon a nyílt kitörés által kísérelték meg a megszabadulást. A szinte reménytelen katonai akció február 11-én, este 8 órakor kezdődött. Ekkora már a helyőrség eredeti harcoló állománya a felére apadt, azaz kb. 44 ezernyi védősereg készült a végső összecsapásra, melynek fele magyar, fele német volt. A kitörést végrehajtó katonákat az ellenséges Vörös Hadsereg szárazföldi és légi ereje folyamatosan tűz alatt tartotta. Buda határát így is kb. 16 ezer főnek sikerült elérnie. A Pilisben húzódó német-magyar vonalakhoz azonban már csak kevesen, mintegy 700-an jutottak el. Sajnos, a Vörös Hadsereg 20 ezer foglyot ejtett a harcok során, s rengeteg, csaknem 60 ezer vitéz katona halt hősi halált.

Méltó megemlékezések megtartása által deklarálnunk kell ezen katonák hősiességét, hogy szent tettük szívünkbe ívódjon és kiapadhatatlan erőforrássá váljék mindennapi harcaink során.

Hindy Iván tábornok katonái és a rongyos gárdát is létrehozó Prónai Pál harcosai az ősi magyar és egyetemes európai, (a homéroszi időkig visszanyúló) hadi morált és harci hagyományokat követték: egy harcos férfinak és egy esküjéhez hű katonának a harcot a győzelem előtt feladni nem lehet soha. Lehet meghalni, de feladni soha. Hűség vagy árulás, ez a két alternatíva. A kérdésre pedig a kétséget nem tűrő egzisztenciális válasz a következő: csakis a megadás nélküli és a végsőkig kitartó harc, az önfeláldozásra is képes, fáradhatatlanul hősies fokú kitartás és ellenállás, harc mindhalálig. Azon harc, melynek rítusa által a katartikus erejű megtisztulás és lelki újjászületés megszentelő útját kell bejárni. Ezt az utat járták a tatárok ellen harcoló bárók, IV. Béla királyunk oldalán önként feláldozva életüket a haza oltárán. Így cselekedett a romhalmazzá lőtt Drégely várának kőomladéka alatt Szondi György, aki inkább mártír lett, de gyáva, renegát, az ellenséggel lepaktáló és egyezkedő hazaáruló soha. Ugyanez a mártírium jutott osztályrészéül Zrínyi Miklós szigetvári hősünknek és végvári vitézeinek, de ugyanezt a megalkuvás nélküli ellenállást képviselte Dobó István és várvédő katonái, ennek a képviselője volt Mindszenthy bíboros hercegprímás is és Szálasi Ferenc mártírhalált halt nemzetvezető, és ugyanezt a dicsőséges és emberfelettien hősies szemléletmódot vallották maguknak az 56-os hősök is, de ugyanezt valották a távolkelet legendás hősei, a japán szamurájok, azok kiváló személyisége Miyamoto Muszasi és a kínai Szunce is. Ezzel ellentétesen csak a szélsőliberalizmus vezéregyéniségei és bértollnokai valamint az őket kiszolgáló, politikailag korrekt lakájpolitikusok tolmácsolják másképp a hazaszeretetet.

Ma, amikor a valódi tudás, a spirituális és szakrális értékek, a szellemi tekintélytisztelet helyett a tudati, lelki, szellemi szurrogátumokkal (vagyis a neolibeláris értékrenddel, hamis ideákkal, a valódi hierarciák iránti érzékenység megszüntetését célzó egyenlőségelméletekkel) megrontott és tudati kábulatban tartott testvéreink sokszor nem is érzékelik, hogy mára nemzetünk újra vészterhes ostromállapotba került, mert számos ostromgyűrűt hoztak létre körénk, melybe be vagyunk kerítve és az ezen ostromgyűrűkből érkező (folyamatosan és szisztematikusan végrehajtott) támadások a testi-lelki-szellemi megsemmisítésünkre törnek, és ha nem állunk hősiesen ellen, és ha nem törünk ki, akkor fizikailag is és lelkileg is mindannyian elveszünk örökre.

Ma más fegyverekkel és más síkon folyik ellenünk a megsemmisítésünkre törő ostromharc. Ma a létrontó erők elsősorban tudati-lelki síkon bombáznak és ostromolnak bennünket. Ma a Sátán szolgáiként működő, világfelforgató és az új világrendet előkészítő háttérhatalmak működésében megnyilvánuló pusztító világerők sok szinten működtetett és sokrétű áttételeken keresztül megkomponált okkult háborújában a hazaáruló és korrupt politikusok aktív segédletével, a közvélemény formáló „szakértők” bevonásával, a (sokszor mély tudatosságról tanúbizonyságot tevő) tömeg-manipulátorok koordinálásával, valamint a tudatmérgező média felhasználásával létrehozták körülöttünk az elsősorban lelki megsemmisítésünkre törő ostromgyűrűiket. Ma ugyanazon felforgató világerők, melyek 1944-45-ben is működtették a világelsötétítés destruktív folyamatait, mára másfajta stratégiát választottak a rombolási folyamatok felgyorsítására és tartóssá tételére. Ma a direkt fizikai elpusztítás helyett hangsúlyváltás által sokkal inkább a lélek megvakítására és megölésére törekednek. Körmönfont rafinériákkal, speciálisan ördögi természetű praktikákkal és aljas tömegmanipulációkkal az igazi tudás elhomályosítására, az elme összezavarására, a tudati kábaság és egy delíriumszerű kollektív bódultság létrehozására, a lélek megmérgezésére és beszennyezésére, valamint a szellemi éberség kioltására és a közösségeken belüli egység és erőegyesítés ellehetetlenítésére törekszenek. Ezen mindennapi ostromállapotokban kell éberen és hősiesen helytállnunk. Ezen ostromállapotot kell egy sikeres kitörés-hadművelet végrehajtásával megszüntetnünk.

Romboló ostromgyűrűként fonódnak körénk a háttérhatalmak világhódító és nemzetmegsemmisítő stratégiái, Ördögi ostromgyűrűként fonódnak körénk az elbutításunkra és gyökereink elpusztítására törekvő történelemhamisítások, valamint a médiából áradó egyéb tudatmérgezések. folytogató ostromgyűrűként fonódik körénk a társadalmat és a közgondolkozást egyre jobban átható, haladónak beállított, de a leghatékonyabban züllesztő neoliberális értékrendszer, a nemzeti érdeket és a közjót folyamatosan megtagadó mindennapos hazaárulások, az erkölcsi értékeket megrontó korrupció. nemzetmegsemmisítő ostromgyűrűként fonódik körénk a pártokrácia rendszere által szisztematikusan fenntartott közösségmegosztás és tudatosan kialakított államirányítási kontraszelekció. Ördögi ostromgyűrűként fonódnak körénk az önző egyéni érdekeket mindenek elé helyező emberi alacsonyrendűségek és az ezekből táplálkozó viszályok és széthúzások.

Ezeket a tudat és lélekmérgező valamint a nemzetünkre és a lelki életünkre törő, közösségzüllesztő mindennapi ostromgyűrűket fel kell ismernünk és belőlük nekünk is ki kell törnünk, ehhez az eredményes stratégiát meg kell találnunk és a kitörést végre kell hajtanunk.

Ennek az eredményes kitörési stratégiának a megalkotásához fel kell ismernünk, hogy a földi emberi világban keletkező pusztulás és nyomor kezdete, minden rossz és az összes gonoszság eredete a lélekben gyökeredzik, ugyanúgy ahogyan minden jónak és az igazi emberi boldogságnak is mindig az újjászületett lélek az igazi forrása. Ezért az ember és világa problémáira való megoldáskeresés során – minden egyéb megtévesztés ellenére és az összes félrevezető és gazdasági megoldásokat hangsúlyozó téves elmélettel ellentétben – álláspontunk szerint korunk ezen drámai óráiban is a sarokkő és azon kardinális pont, melyre koncentrálnunk kell az maga az emberi lélek. Ezért elsődleges és mindenek feletti célunk kell, hogy legyen: a lélek megtisztítása, erőssé s nemessé tétele és benső-végső felszabadítása, melynek útja: Minden fronton az igazság jegyében történő, megalkuvás nélküli szembeszállás a létrontó erőkkel, valamint az ostromgyűrűben halódó világunkban a megadást, a meghátrálást és az árulást nem ismerő BECSÜLET mindennapi rítusként való gyakorlása, képviselete és védelmezése.

Etikánk: (a Természetfölötti Rendhez és a Sajáttermészethez (svadharma) való Hűség), az Igazságosság és a Becsület Etikája.

Utunk az Igazság Útja, ezért lényünk, beállítottságunk legfontosabb jellemzője: az Igazság mindennél nagyobb fokú szeretete, a lehető legőszintébb keresése, a már megismert Igazságok vonatkozásában pedig azok tántoríthatatlan és mindennél elszántabb védelmezése, következetes (kiterjesztő) alkalmazása és folyamatos adaptálása. A legfontosabb feladatunk az Igazsághoz való hűség állandó, intenzív fenntartása, ez ugyanis a szabadságunk és a győzelmünk záloga, és ez a Világ egészséges működésének a forrása.

A létrontó erők által intenzív ostromgyűrűbe zárt jelen korunk minden területen a magasabb eszmék, a szellemi értékek és a szakrális etika megtagadásának és elárulásának a kora, ennek következtében a magasabb igazságok s a transzcendens dimenziók iránt vakság, a szellemi kincsek megtalálásának irányában pedig egyre nagyobb homály kialakulása tapasztalható. Mindezek láttán elementáris erővel kell, hogy felébredjen bennünk az igény a magasabb eszmék, az örök és metafizikai igazságok, a spirituális princípiumok és a szakrális etika világunkban való megjelenítésére, fenntartására, rendíthetetlen és heroikus fokú védelmezésére, úgy, hogy a lehető legtisztább tudati világossággal, a lehető legéberebb lélekjelenléttel, a lehető legteljesebb harci elszántsággal a rombolás és felforgatás erői „céltábláinak” a védelmére indulunk, miközben egy kompromisszumot nem ismerő és megaláztatást nem tűrő, kitartó, férfias askésis vállalása által a benső felszabadulás és szellemi felemelkedés útját is be akarjuk járni, mert első és végső fokon nem csak földi céljaink vannak, hanem legyőzhetetlen hősökként az Égi seregek Halhatatlan Rendjébe is felvételt akarunk nyerni.

Ma emlékezni jöttünk. Emlékezni a hősökre, azon mártírhalált halt hősökre, akik a legszentebb példát mutatták számunkra hazaszeretetből, hűségből, kitartásból, önfeláldozásból és a harc általi megdicsőülésből. /a fizikai élet (nemzet oltárán történő) feláldozása által megvalósított dicsőséges győzelemből./
„Tízezrek vesztek a csatamezőn, a halott katonák immár felköltöztek a csillagok közé, Ott állnak most dicső őseik közt, Hunnia égi seregében, és ha eljön a nap, mikor megmérettetik hit, és erény, visszatérnek újra Isten lángoló kardjaként.”

Az ő hagyatékuk az a mi küldetésünk, az ő örökségükhöz való hűség az a mi becsületünk.


Köszönöm, hogy meghallgattak.
Részlet Győrkös István 1998-as Kapisztrán téri beszédéből: Miért választották a kitörést, a megadás helyett?
Azért, mert a védősereg tudta, amit Zrínyi Miklós szigetvári hős és végvári vitézei, amit szabadságharcaink katonái, honvédei, fegyveresi tudtak, és amit mi is tudunk,
Hogy a katona becsülete, a haza becsülete nem árucikk, nem alku tárgya. Legyen bármilyen reménytelen a helyzet, nincs alkudozás, nincs letérdelés, nincs árulás, csak harc. Csak harc a győzelemig, vagy a katonához méltó, dicső hősi halálig.
Ma a becsület napján azokra emlékezünk, akik mindvégig hűen katonai esküjükhöz, becsülettel helyt álltak

Mi a becsület? Hűség!
Töretlen hűség és kitartás a legmagasabb erkölcsi elvek mellett mindhalálig. A becsület több, mint az élet.

A hősök példája erőt ad nekünk.Kell az az erő, mert mi is be vagyunk kerítve.
Halálos gyűrűt von körénk az erkölcstelenség, a reménytelenség, a hazugság és a szegénység.
De mi is ki fogunk törni.

Ki kell törni!

Nem alkudozunk, nem térdelük, nem adjuk meg magunkat. Csak így lesz a miénk a jövő, csak így lesz az a jövő olyan, amilyennek mi akarjuk.


harcosiskola
Bohos ostor
Keresés a helyi hírek között


2018. április 20.
Kedves Konrád, Tivadar!
Boldog névnapot kívánunk.
Időjárás - hőtérkép

időjárás

Hőtérkép
forrás: idokep.hu

Közhasznű oldalak

Nagykállói Kistérség

Magyarország.hu

Regionális Államigazg. Hivatal

Belügyminisztérium

Egyéb közlemények


Tájékoztatás a 2011 évi adóról

Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása


Európai Mezőgazgdasági Vidékfejlesztési Alap.
A vidéki területekbe beruházó Európa

Érpatakot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja