NYOMTATÁS

Bírósági terepgyakorlat és összetartás
2014-01-06

A Szent László Közjogi és Önkormányzati Akadémia bírósági terepgyakorlatot és Összetartást szervez az Érpataki Modell Országos Hálózata tagjainak valamint a nemzeti oldal leendő polgármesterei és önkormányzati képviselői részére 2014-01-09-én csütörtökön 10 órakor a Nyíregyházi Törvényszéken (Nyíregyháza, Bocskai utca 2. szám) az I. emeleti 23-as ajtószámú tárgyalótermében és utána Érpatakon az önkormányzati hivatal Árpád termében.

Ezen a napon tárgyalás lesz éppen most nem jogvédőként, hanem az „ártatlanul üldözött és jogsértett magánszemély” bőrben pert indító TASZ képviselőivel, mert a keresetlevelük szerint megsérült a személyiségjoguk a 2013. évi becsületnapi rendezvényen.

 Rendkívül tanulságos tárgyalás ígérkezik, mert az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elő mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) neoliberális kettősmérce szerinti alkalmazásáról és a bírósággal való alkalmaztatási kísérletéről szól a vélt világnézeti, illetve politikai meggyőződése miatti hátrányos megkülönböztetés és „zaklatás” miatt.

 Ezek az arcátlan perindításokat ezért nagyon fontos tanulmányozni a számunkra, mert éppen a nemzeti oldal hazaszerető rétegét érik nap mint nap vélt világnézeti, illetve politikai meggyőződése miatti ilyen jellegű hátrányos megkülönböztetések. A nemzetközi ügynökszervezetek képviselői pedig nem azok, akik elszenvedik ezeket a jogsérelmeket, hanem éppen ők generálják és minden erővel erősítik a speciális társadalom-felforgató kettősmércék alkalmazását: ha hátrányos helyzetű (és védendő tulajdonsággal rendelkezik) valaki, akkor ő „előrébb való” és ki nem mondottan de „rejtett elsőbbrendűnek és felsőbbrendűnek” tekintendő, természetesen azokkal együtt akik az ő érdekeiket védik, mert az ő közös érdekük megelőz minden érdeket és felülír minden szempontot, ha valaki nemzeti és közösségi érdekeket hangsúlyozó, hagyománytisztelő és hazaszerető, akkor az szélsőséges és veszélyes, az őket védőkkel együtt, ezért ők alábbvalók és üldözendők és az ő érdeküket megelőzi minden egyéb érdek, annyira, hogy az ő érdeküket politikailag nem ajánlott felvállalni, sőt az ellenük való küzdelem politikailag mindenkinek melegen ajánlott, ha nem akar a liberális média terrorgépezetének céltáblája és/vagy áldozata lenni.

 Az ügynökszervezetek zsoldosai-júdásai azok, akik folyamatosan üldözik és üldöztetik mindenféle ürüggyel „jogi úton” a nemzeti oldal képviselőit pontosan a vélt világnézeti, illetve politikai meggyőződésük miatt és éppen a nemzeti oldal érdekeit képviselőket éri rendkívül sok hátrány és megaláztatás a hazaszeretetüket kifejező politikai meggyőződésük miatt a lakájpolitikusok által felügyelt lakájköz-(köz)tisztviselők kettősmércét átvevő joggyakorlata révén. Ez a törvény éppen azért fontos, mert nekünk is ugyanezen hatályos fegyvert kell minél előbb megtanulni forgatni és szükség esetén ellenünk való harcban felhasználni, mégpedig nem az ügynökszervezetek által bemutatott álszent és hazug módon, hanem a valós kettősmérce megléte következtében megvalósuló mindennapos jogsérelmek miatt, azok megszüntetése érdekében. Egyébként ez a per is erről a médiadiktatúrával szuggerált „kettősmérce-értékrendnek vagy kettősmorálnak” a jogalkalmazásba való beviteléről és a joggyakorlatban való működtetésének-erősítésének a kísérletéről szól. Egyébként ennek az ostobaságnak a sikerében még a TASZ-osok is annyira nem bíznak, hogy ártatlan magánszemélyként, magánügyvédként indították a pert, mert ha kudarcot vallanak, akkor az ne a nemzetközi ügynökszervezet kudarca legyen, hanem a magánszemélyeké. Rendkívül alattomos stratégiájukat jellemzi, hogy amikor a médiahálózat kisegítő támogatását is igénybe veszik a támadásuk eredményességének az érdekében akkor a médiahírekben pedig a TASZ általi perelésről írnak, holott ez nem igaz, éppen úgy amint a hazug keresetlevél konkrét „tényállításai” sem igazak.

      A per abból is döntő jelentőségű, hogy kiválóan tanulmányozható a nemzetközi pénzhatalom elvárás-rendszere: a nemzetek leigázása, totális kifosztása és végső gyarmatosítása érdekében a nemzeti érdekképviselet elszánt és mindenáron való gyengítése és a nemzeti érdekképviselet képviselőinek „ideológiamentesnek” színlelt „pusztán jogi alapú” folyamatos támadása (tűz alatt tartása) mint megbízatás és háttérelvárás. Ezen pénzhatalmi elvárás-rendszernek a médiadiktatúra által a közvéleményben fenntartott és a joggyakorlásba is működtetni kívánt s jól megfizetett feladatok teljesítése érdekében megbízott ügynökszervezetek és zsoldosai-júdásai tevékenységének 1./ sötét kettősmérce sulykoló elvrendszere és 2./ a valóságot tetszőlegesen meghamisító módszereinek és ebből fakadó 3./ hamis és mesterséges kategóriákba soroló látásmódjuknak: az általuk „beazonosított” hátrányos helyzetűek, különleges érzékenységűek, mint jogsértettek, a „beazonosított” „szélsőségesek”, mint „jogsértők”) erőszakos elfogadtatására irányuló praktikái plasztikusan tanulmányozhatók lesznek.

 A nemzetközi ügynökszervezetek felforgató tevékenységeinek lényege lelepleződik azon arrogáns szándékukban, mely révén inkorrekt módon és gátlástalanul alkalmazzák-sulykolják a neoliberális kettősmércét: szinte minden konfliktusuk arról szól, hogy 1./ ők, mint az igazság letéteményesei támadják a több ezer éves hagyományokon alapuló és társadalmi rendet garantáló konzervatív értékrendet és képviselőiket, mint „eltévedt bárányokat” az „elavult” értékrendjük (világnézetük és politikai meggyőződésük) miatt annak a lerombolási, közéletből való eltüntetési szándékával, 2./ ekkor az ő mesterséges és beteg, de arrogánsan erőltetett látásmódjuk szerint ezen akciójuk-támadásuk „szimpla jogsérelem orvoslás” és „puszta jogérvényesítés” vagy a média frontján pedig mindig vélemény-nyilvánítás és kritika, és ez semmiképpen nem zaklatás, hanem mindig „jogalkalmazás” és „sajtószabadság”, 3./ amikor mi a konzervatív értékrendet képviselők védekezni akarunk a „jogi” támadásuk, „kritikájuk” és/vagy provokációjuk ellen (pl. amikor jelen esetben ők beülnek az általuk kriminalizált és démonizált, „neonácinak” nevezett rendezvény kellős közepébe „a nácik közé”: http://www.commmunity.eu/2012/02/17/farsang-az-ujhungarizmus-nyirsegi-fellegvaraban/) és az esetleges, de nagy valószínűséggel várható botrány kiprovokálása megelőzése céljából, pusztán biztonságtechnikai okok miatt: az esetleges további provokációjuk esetén a fizikai és tettleges összeütközés és anyagi károk elkerülése érdekében preventíve intézkedünk velük szemben, éppen úgy amint Novák Előd országgyűlési képviselő esetében is intézkedtek a távoltartásáról, akkor az már nem jogi alapon az 1989. évi III. törvény 11-13. § szakaszai szerint kezelendő rendezvénytechnikai intézkedés, hanem világnézeti, illetve politikai meggyőződés miatti üldözés.

(http://www.youtube.com/watch?v=48XC1kr2EZg.)

 A perben rendkívül jól tanulmányozható lesz a nemzetközi ügynökszervezetek tűzzelvassal egyenlősdit (egalitarizmust) hirdető neoliberális jogvédőinek is rendkívül érdekes felsőbbrendűségi tudata, hogy folyamatosan és gátlástalanul mernek hazudni, a valóságot szemrebbenés nélkül merik meghamisítani, hiszen ekkor ők a szólás szabadságát és a véleményük kinyilvánítását gyakorolják és ezt az ő irányukba mindenkinek toleránsan kell kezelni és úgy gondolják, hogy az ő hazug szavuk annyira fontos és jelentőségteljes az ő céltábláik szava pedig annyira semmibe veendő, hogy bátorkodnak azt is feltételezni és arcátlan módon a bírósággal is ki akarják mondatni, hogy ők jobban tudják, hogy a rendezvényszervező mire gondolt és milyen célból intézkedett. Ők hiába jogimádók, de ebben az esetben nem számít a jog, nem számítanak a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 11-12. § szakaszai:

 11. § (1) A rendezvény rendjének biztosításáról a szervező gondoskodik.

(2) A rendőrség és más arra illetékes szerv a rendezvény rendjének biztosításában a szervező kérésére közreműködik, a rendezvényt megzavaró személyek eltávolításáról intézkedik.

12. § (1) Ha a rendezvény résztvevőinek magatartása a rendezvény törvényességét veszélyezteti, s a rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles a rendezvényt feloszlatni.

 de nem számít a citált törvény következő szakasza sem:

 13. § (1) A rendezvény résztevője által okozott kárért a károsult harmadik személlyel szemben a szervező a károkozóval együtt egyetemlegesen felelős.

 Ők (a liberális jogvédők) önkényesen egyik pillanatról a másikra úgy élik meg, hogy fel vannak hatalmazva „elsőbbrendűséggel” és „felsőbbrendűséggel” és ekkor már nem puszta jogalkalmazók, hanem az uralkodó globális-liberális-kozmopolita álideológia előjogainak a bírtoklói-képviselői, s így az ő hazug szavuk és a valóságot meghamisító beállító véleményük-valószínűsítésük mindent felül ír. Ők annak az álideológiának a kiváltságos és magasabb rendű képviselőinek tekintik magukat, ami valójában nem is ideológia, hanem a hagyományos konzervatív, érték- és érdemelvű, hierarchikus értékrend lerombolására és elpusztítására való elszánt törekvés (és fékevesztett gyűlölködés) szinte mindenféle ürüggyel mindig jogvédelmi és/vagy vélemény-nyilvánítási köntösbe öltöztetve.

 Amikor támadják a nemzeti érdekeket előtérbe helyező konzervatív értékrendet és az azt képviselőket, akkor szinte mindig ideológiát és értékrendet támadnak, az ellen uszítanak és mindig báránybőrbe bújva: ideológiamentesnek és értéksemlegesnek beállítva önmagukat mindig puszta jogsérelmet gyanítva-feltételezve és jogvédelemre és/vagy vélemény-nyilvánításra hivatkoznak. Ha valaki ezekben a támadásokban nem az általuk elvárt, melegen ajánlott és sajnos a közéleti és köztisztviselői lakájaink részéről megszokott politikailag korrekt megoldást választja: vagyis a hagyományos konzervatív értékrendje következetes képviseletének feladását és a teljes meghátrálást tanúsítja, hanem mégis merészeli továbbra is az értékrendje rendíthetetlen képviseletét választani (és ennek érdekében nem a gyáva meghátrálást választja), hanem védekezik és jogi ellentámadást intéz és/vagy a szólásszabadsághoz fűződő alkotmányos jogát ő is meri gyakorolni, akkor a liberális jogvédők alattomos módon az általuk jogi ürüggyel indított támadásra adott jogi és/vagy vélemény nyilvánítási választ és védekezést nyíltan áthelyezik faji és/vagy ideológiai alapra és az ideológiájuk miatti (ami nem is létezik) hátrányos megkülönböztetésnek és/vagy garázdaságnak és/vagy zaklatásnak nevezik és nem hajlandók jogi síkú védekezésként és/vagy vélemény nyilvánításként kezelni. Itt jelen esetben (nem faji, hanem) ideológiai alapra helyezik a kérdést és a jogos jogalkalmazásbeli védekezést-visszatámadást azonnal ellenük irányuló jogtalan ideológiai támadásnak állítják be és követelik mindenki által így kezelni. Amikor ők támadnak, az mindig „értéksemleges és ideológiamentes” „jogvédelem”, és/vagy a szólásszabadság és a vélemény-nyilvánítás szabad kifejezése, amikor valaki ezekben a támadásokban nem futamodik meg, hanem jogi értelemben felveszi a harcot és/vagy kifejezi a lejáratási, gúnyolási, befeketítési, kriminalizálási, démonizálási kísérletükről a véleményét, akkor az általuk sulykolt kettős mérce szerint már nem jogi küzdelemről, már nem vélemény-nyilvánításról, már nem a szólásszabadságról, hanem az ellenük irányuló jogtalan ideológiai támadásról, és/vagy hátrányos megkülönböztetésről, és/vagy negatív diszkriminációról és/vagy valamilyen különleges érzékenységüket sértő jogsérelemről és/vagy garázdaságról és/vagy zaklatásról van szó és annak kell tekinteni, ha tetszik, ha nem, mert egyébként is a médiahálózat terrorgépezte és véleménydiktatúrája, mint a mai kor tanítóhivatala is ezt (mint a politikailag korrekt, kötelező, és a társadalmi érvényesülés szempontjából egyedül üdvözítőnek beállított nézőpontot) tanítja-okádja és ellenkező esetben kegyetlenül meg is torolja.

  A nemzetközi ügynökszervezetek kettősmércéje szerint a destruktív megnyilvánulások, valamint a hagyományos értékrend lerombolási kísérletei azok mindig a szabadságjogok kifejeződései, amikkel kapcsolatban a tolerancia a parancs, az egészséges önvédekezés és tiltakozás, a jogos kritika az pedig mindig valaki(k)nek a jogsérelme és/vagy valakik által elkövetett jogsértés.

Az Érpataki Modell Országos Hálózata titka többek között a liberális média és nemzetközi ügynökszervezetek társadalompusztító kettősmércéje elleni hatékony ellenállásban rejlik és a sulykolt kettősmérce meghonosítása elleni következetes küzdelemnek köszönheti az eredményeit.

 A nemzetközi pénzhatalom és ügynökszervezetei valamint hatékony társszervük a médiahálózatuk véleménydiktatúrája a kettősmércét is teljesen következetesen egy folyamatosan elhallgatott, de határozott érdek szerint érvényesítik és következetesen sulykolják: Minden ami, a konzervatív, hagyományos értékrend és az ősi, valamint a nemzeti hagyományok jegyében áll vagy annak a maradványa azt 1./ egyrészről a vélemény-nyilvánítás, a szólás- és a sajtószabadság jegyében-ürügyén támadni, gúnyolni, megbélyegezni, eljelentékteleníteni, kriminalizálni, démonizálni kell, (és a csodálatos sokszínűség jegyében mindenféle devianciának biztosított esélyegyenlőség biztosítása ürügyén minél jobban háttérbe kell szorítani és el kell nyomni), és 2./ mindenkit aki a nemzeti érdekképviselet és/vagy az egyetemes konzervatív értékrend jegyében tevékenykedik, azt bármilyen ürüggyel („értéksemlegesnek és ideológiamentesnek” hazudott módon) „pusztán jogilag” támadni és ellehetetleníteni kell, kiegészítő akcióként pedig média segítséggel gúnyolni, megbélyegezni, jelentékteleníteni, kriminalizálni, démonizálni és a sokszínűség jegyében meg kell kísérelni elnyomni és minél jobban háttérbe szorítani és igyekezni kell minél hatékonyabban partvonalon kívülre helyezni, s ez által az érdekérvényesítő képességeit és lehetőségeit megtörni és elvenni. Aki pedig ebben a munkában részt vesz (pl. mint a TASZ zsoldosaként, fizetett júdásaként, vagy bértollnokként) akkor annak jár anyagi támogatás a Soros vagy egyéb nemzetközi kozmopolita alapítvány közreműködésével, az kap médiafelületet is olyan honlapokon, melyek a balliberális média képviselői, vagy olyan honlapokon, melyek Magyarországról elérhetetlenek és fiktív egyesületek nevén jegyeznek, Londonban található, de elérhetetlen szerverről működtetnek és szintén a Soros alapítvány támogatását élvezi. (Mellékesen, de mégis figyelemre méltónak tekintve és a jelen esetre adaptálva a jelenséget konkrétabban beazonosítva így működnek a dolgok a nemzetközi ügynökhálózatok gyakorlatában: Pl. Szőllősi Gábor „sértett”, aki állítólag vigyáz az Érpataki Modell miatt az érpataki cigány közösségre, ezért a tevékenységéért kap havonta nettó 100 ezer Ft-ot a zömében tőzsdei ügyleteknek nevezett gigacsalások révén pénzügyi bűnöző Soros Gyurka által finanszírozott TASZ-tól, az Érpatak mocskolásra szakosodott főfirkász Tódor János elmondása szerint egy mocskolódó cikkért kap 50 ezer Ft-ot, és bármikor megjelentetheti mocskolódó cikkeit az elérhetetlen címen nyilvántartott és a sajtópereken rendszeresen elveszítő fiktív egyesület által, Londoni szerver révén „működtetett” www.commmunity.eu honlapon, vagy a Népszabadságban, vagy az Élet és Irodalomban, vagy az atlatszo.hu honlapon, vagy a klubrádióban stb.

 A nemzetközi ügynökszervezet zsoldosai-júdásai pedig a bíróságokon felveszik a fapofát és kiadják magukat szimpla „ártatlan jogvédőknek”, mint akik a jog letéteményesei, valamint ők a jogsérelmek elszenvedői, ők védik a kiilleszkedettek kötelezettségektől mesterségesen elválasztott szabadságjogait, az illetékes állami hatóságok pedig átalusszák ezen kártékony összefüggések megértési folyamatát és sok esetben asszisztálnak a jogi köntösbe öltöztetett kettősmérce általi társadalom  felforgató tevékenységekben.

 Röviden még egyszer összegezzük kettősmércéjük lényegi jellemzője és alább egy másik példával illusztráljuk a joggyakorlásba bekényszerítést próbálgató kísérletüket:

 Az ideológiai és értékrend elleni akciójukat-támadásukat mindig puszta jogvédelmi és/vagy szólásszabság kinyílvánítási köntösbe bújtatják, a megtámadott védekezését pedig mindig igyekeznek jogi síkról mesterségesen átvinni faji, és/vagy (párt)politikai, és/vagy ideológiai síkra és mindenképpen ezen a síkon akarják tartani és így akarják értelmezni és értelmeztetni: 1./ az ügynökszervezetek értékrend pusztító akcióit, mindig csak „értéksemleges és ideológiamentes” módon jogi alapon szabad kezelni, az értékrend megtámadott képviselőinek a jogi ürüggyel való támadásban a jogi védekezéseiket és jogi visszatámadásaikat pedig parancsszerűen tilos jogi alapon értelmezni, mert az nemzetközi ügynökszervezetek értelmezése szerint már az csak faji, és/vagy ideológiai támadások és jogsértések lehetnek.

Ezen sötét kettősmércének a jogalkalmazásba kényszerítésének az egyik hihetetlennek tűnő, de annál figyelemre méltóbb példája a TASZ részéről a következő kereset, mely szerint 1./ az a jogsértés, hogy a gyöngyöspatai cigányok tömegesen követtek el szabálysértéseket Gyöngyöspatán, az a nemzetközi ügynökszervezet szerint mellékes kérdés, az ő kettősmércét erősítő nézőpontjuk szerint valószínűleg a cigányok norma és jogtipró rétege a kultúrájuk részeként ekkor gyakorolta a szabadságjogait, 2./ amikor pedig különböző távbizonyítási eljárások céljából prekoncepciók alátámasztására készített de „általuk megdönthetetlenséggel felruházott videókban” az elfogulatlan és beilleszkedni nem akaró cigányok hazudoznak, akkor pedig bizonyára csak büntetlenül gyakorolják a szólásszabadsághoz fűződő jogaikat, amelyeket az alkotmánybíróság, mint „a kinyilatkoztatások megkérdőjelezhetetlen védőbástyája” tekintéllyel mesterségesen felruházott szerv határozatában kifejtett (36 1994 (VI 24) AB határozat): „A szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi ... A véleménynyilvánítás szabadsága ezért általában mindenféle közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is.” 3./ Amikor pedig a normákat alkalmazza a rendőrség a helyi cigányokra és amiért a normaszegőkkel szemben eljártak és szankciókat érvényesítettek, akkor a nagy jogvédő ügynökszervezetnek fel sem tűnik a cigányok általi jogtiprás és a rendőrök általi jogérvényesítés, ezt a nemzetközi ügynökszervezet erőszakos és mesterséges értelmezése és kettősmérce szerinti látásmódja révén nem jogi alapon és jogi síkon kell értelmezni, hanem át kell vinni faji síkra és ott kell faji, rasszista alapon diszkriminációs és egyenlőbánásmód vonatkozásában értelmezni: ebben a rendőrség rasszizmusát és a cigányok üldöztetését és a cigányok elleni hátrányos megkülönböztetést kell látni. Mindig ők érzik magukat felhatalmazottnak annak eldöntésére, hogy a kígyót mikor kell egy ártatlan kötélnek tekinteni, és ők érzik magukat felhatalmazottnak arra is, hogy az élettelen kötelet mikor kell mérges kígyónak tekinteni. Ezt mindig ők definiálják médiahálózatuk terrorgépezete és véleménydiktatúrája segítségével és utána ezen fogalomrendszer és kategorializálás után és szerint indulhat a vizsgálat.

Mindig a kettősmércéjüket kifejező aktuális igényük szerint kell más-más (hol jogi, hol faji, hol ideológiai) síkon értelmezni eseményeket és történéseket és ehhez az ügynökszervezetek rutinosan betanítanak különböző gátlástalan elfogult, normagyűlölő hátrányos helyzetű „tanúkat” különböző mesék elmondására és a bíróság pedig mint eminens diák bárgyú módon nagy gondossággal faji és rasszista alapon vizsgálgatja közel egy éve hosszú tanúkihallgatások során a keresetlevelet az Egri Járásbíróságon a nemzetközi ügynökszervezet mesterséges felvetését. Még minimális szinten sem sejtve, hogy ezekkel a perekkel a nemzetközi ügynökszervezetek a kiilleszkedett rétegek kiilleszkedésben és mélyzüllöttségben tartását konzerválják, mert lényegileg azt a célt szolgálja felvetésük, hogy szimpla jogsértéseknél is a rendőrség ne nagyon merjen intézkedni, mert az ügyet a nemzetközi ügynökszervezetek révén átminősíthetik rasszista, diszkriminációs alapra és ott bárgyú és obskurus bírósági vizsgálatok révén a rasszista bélyeg vádjával kell majd szembe nézni az adott hatóságnak, állami-, önkormányzati szervnek és/vagy tisztviselőnek, ugyanis ilyen esetben a perben az ügy ura nem a bíróság, mert neki bizonyítási eljárásra nincs ugyanis lehetősége, hanem a nemzetközi ügynökszervezet, mint felperes állít tanúkat és valószínűsít és vádol és valószínűsít és vádol és csak valószínűsít és vádol, természetesen azért mert az országgyűlésben a senkiházi politikusok, akik gyakorlatilag csak szavazó gépek és „igen” parancsszóra való beordítás után így (vakon) szavazták meg a törvény szövegét elolvasás nélkül. Végül pedig azt a néhány arrogáns vezető pártfunkcionáriust aki ezeknek a törvényeknek a megszavaztatásában közreműködnek a szabadkőműves páholyokban komoly karrier és mesés anyagi javadalmazás várja.

Az Érpataki Modell konkrét gyakorlata és a nemzetközi ügynökszervezetek hagyományos konzervatív értékrend és képviselői elleni agresszív támadásainak és romboló tevékenységének hatásmechanizmusa iránt érdeklődő honfitársainkat és a Sajtó képviselőit szeretettel várjuk a bírósági tárgyalásra és utána a Szent László Közjogi és Önkormányzati Akadémia konzultációjára és továbbképzésére Érpatakra az önkormányzati hivatal Árpád termébe.

http://www.szon.hu/per-a-polgarmester-ellen/2421342

A Tasz cikke és keresetlevele itt olvasható:

http://tasz.hu/politikai-szabadsagjogok/zaklatassal-kritika-ellen-pert-inditottunk-az-erpataki-polgarmester-es

http://tasz.hu/files/tasz/imce/erpatak-ebktv-keresetlevel.pdf